Matematik Bölümü

Staj

Yaz Stajı ve Seçmeli Staj dersi uygulama esas ve ilkeleri

Üniversitemiz, öğrencilerinin öğrenimleri boyunca kazandıkları bilgi ve becerilerini, iş sahasında deneyimleyebilecekleri, geliştirebilecekleri ve yeni bilgiler ve deneyimler kazanabilecekleri isteğe bağlı olarak yapılan yaz stajını desteklemekte ve bu amaçla, staj yapacak öğrencilerin, çalışacakları süre boyunca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında güvence altına alınmalarını sağlamaktadır. Bölümümüz öğrencilerinin yapacakları isteğe bağlı stajlarının uygulama esas ve ilkeleri Matematik Bölümü Staj Yönergesi ile belirlenmiştir (staj yönergesine erişmek için tıklayınız). Bu yönergede belirtilen bazı önemli hususlar aşağıda listelenmiştir.

Başvuru

Bölümümüz, aşağıda listelenen bölümlerin öğrencilerine özel yan dal programları yürütmektedir:
 • Matematik Bölümü öğrencilerinin staj yapma zorunluluğu bulunmadığından staj yapmak isteyen öğrenciler staj yapacakları yerleri kendileri belirlerler. Gerekli görülen durumlarda Bölüm Staj Komisyonu tarafından öğrencilere, staj yapabilecekleri yerler ile ilgili yönlendirmeler yapılabilecektir.)
 • Staj yapmak isteyen öğrenciler, staj işlemlerine başlamadan önce, staj yapmak istedikleri yer/yerler konusunda, Bölüm Staj Komisyonu’nun onayına başvurmak zorundadır. Öğrenciler, Bölüm Staj Komisyonu tarafından uygun görülmesi halinde, eğitim kurumlarında, bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda, muhasebe alanında faaliyet gösteren firma veya departmanlarında, teknoloji üreten veya teknoloji üzerine araştırma-geliştirme faaliyetleri bulunan firma veya departmanlarında, veri tabanı yönetimi üzerine çalışabilecekleri firma veya departmanlarında, sistem yönetimi veya ağ yönetimi üzerine çalışabilecekleri firma veya departmanlarında, çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında, istatistiksel veri analizi üzerine çalışabilecekleri firma veya departmanlarında staj yapabileceklerdir. Bunlar haricinde kalan ve öğrencinin öğrenimi sırasında edindiği bilgi ve becerilerini iş sahasında uygulayabileceği Bölüm Staj Komisyonu tarafından onaylanan iş yerlerinde de staj yapılabilir. Staj yapılacak kurumun orta veya büyük ölçekli olması tavsiye edilmektedir.
 • Staj yapmak isteyen öğrenciler aşağıdaki belgelerle birlikte Bölüm Staj Komisyonu’na başvuruda bulunur. Staj başvurusu için öğrenciden istenen belgeler:
 • Staj yapmak isteyen öğrencilerin, yukarıda listelenen belgelerin tümünü, staja başlamak istedikleri tarihten en geç 30 gün öncesine kadar Bölüm Staj Komisyonu’na ulaştırması gerekmektedir.

Stajın Zamanı ve Süresi

 • Staj çalışmaları; yaz döneminde gerçekleştirilecektir. Staj süresi 20 iş gününden az ve 60 iş gününden fazla olamaz.
 • Öğrenciler, hazırlık hariç, öğrenim sürelerinin 4. yarıyılını takip eden yaz döneminden önce staj yapamaz.
 • Her biri en az 10 iş günü olacak şekilde en fazla iki yerde staj yapılabilir.
 • Farklı yerlerde yapılmış olan staj süreleri tamamlanarak 20 gün koşulu sağlanamaz.
 • Zorunlu hallerde (bayram tatilleri gibi) yaz staj süreleri, toplam süreyi değiştirmeyecek şekilde süreye eklenir.

Değerlendirme

 • Staj yapma isteği uygun bulunan öğrenci, stajını, bölüm programında bulunan seçmeli staj dersini alarak krediye dönüştürmek amacıyla yapıyorsa aşağıdaki belgeleri temin etmelidir.
 • Staja başlamadan önce, Bölüm Staj Komisyonu’na başvuru yapmamış veya başvurusu uygun bulunmamış olan öğrenciler, staj yapmış olduklarını belgeleseler dahi, seçmeli Staj dersinden başarısız sayılırlar
 • Seçmeli staj dersini programına alan öğrenciler, yaz döneminde staj yaptıkları iş yerinden kapalı ve mühürlü zarf içerisinde teslim alacakları veya gönderilmesini sağlayacakları “Staj Değerlendirme Formu”nun bölüm sekreterliğine ulaştırılmasından sorumludur. Staj Değerlendirme Formu iş yeri tarafından gönderilecekse, formun bölüm sekreterliğine zamanında ulaşmasının takibinden öğrenci sorumludur. Staj Değerlendirme Formunun, en geç ders döneminin akademik takvimde belirtilen ders bitiş tarihindeki mesai bitimine kadar bölüm sekreterliğine ulaştırılması gerekmektedir. Bu sürenin dışında teslim edilen belgeler dikkate alınmaz.
 • Seçmeli staj dersini programına alan öğrenciler, yaz döneminde yaptıkları staj ile ilgili “Staj Raporu” ile “Günlük Devam Çizelge”lerini, en geç ders döneminin akademik takvimde belirtilen ders bitiş tarihindeki mesai bitimine kadar bölüm sekreterliğine ulaştırmalıdır. Bu sürenin dışında teslim edilen belgeler dikkate alınmaz
 • Staj Değerlendirme Formu, Staj Raporu veya Günlük Devam Çizelgesi’nden herhangi birini eksik olarak teslim eden öğrenci başarısız sayılır.
 • Günlük Devam Çizelgesinde en az 20 iş günü için iş yeri onayı bulunmayan öğrenci, devam koşulunu yerine getirmediği gerekçesi ile başarısız sayılır.
 • Günlük Devam Çizelgesinde 20 iş gününün altında staj yaptığı görülen öğrenci, devam koşulunu yerine getirmediği gerekçesi ile başarısız sayılır.
 • Staj dersi notu, ders bilgi paketinde tanımlandığı şekilde verilecektir.
 • Bölüm Staj Komisyonu’nun uygun görmesi durumunda stajyer öğrenciye staj konusunda sunum yaptırılabilecektir.

Bölüm Staj Komisyonu

 • Doç. Dr. Bülent Saraç (Komisyon Başkanı)
 • Dr. Berke Kaleboğaz (Üye)
 • Dr. Meltem Altun Özarslan (Üye)